свят на възможности
тел. 02-870-76-98 / gsm: 0878 263 469

Новини

Подкрепа от ОПИК

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) одобри EТ “Жени Романска – СОЛИД-К” за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.
Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Онлайн обучение – открийте нови възможности

Дистанционно онлайн обучение. Платформа за онлайн курсове. Допълнителни ресурси за присъствена форма на обучение – упражнения, тестове, аудио, видео материали. Безплатна регистрация за всички настоящи курсисти. График на предстоящите курсове. Преди регистрация в онлайн платформата трябва да се направи входящ онлайн тест за определяне на нивото. Към онлайн платформата.

row1_b1

Безплатно обучение с ваучери по програмата АЗ МОГА ПОВЕЧЕ

Безплатно обучение с ваучери по програмата “Аз мога повече” на Агенцията по заетостта. Доставчик на обучения по КК2 (ключова компетентност) – общуване на чужди езици (езикови курсове) и КК4 – дигитална компетентност (компютърни курсове). Условия за записване, текущи обучения – прочетете повече.

jaune